แผนที่แหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ

แผนที่แหล่งน้ำ

อ่างขนาดเล็ก (%)
0–20
21–30
31–80
81–100
100+

รายการบันทีกข้อมูลแหล่งน้ำล่าสุด ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 (บริเวณพื้นที่แหล่งน้ำ)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ ภูมิภาค จังหวัด ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
พื้นที่ผิวน้ำ
(ตร.กม.)
% ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
วันที่บันทึกข้อมูลล่าสุด

ค้นหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ผลการค้นหาชื่อแหล่งน้ำขนาดเล็ก จังหวัด วันที่เก็บข้อมูล รูปภาพ ระดับน้ำรายวัน (ม.รทก.) ปริมาตรรายวัน (ล้าน ลบ.ม.) พื้นที่ผิวน้ำ (ตร.กม.) ร้อยละปริมาตรน้ำรายวันเทียบกับปริมาตรน้ำเต็มความจุ

ชื่อแหล่งน้ำขนาดเล็ก จังหวัด วันที่เก็บข้อมูล รูปภาพ ระดับน้ำรายวัน (ม.รทก.) อัตราการไหลรายวัน (ลบ.ม./วินาที)

ชื่อแหล่งน้ำขนาดเล็ก จังหวัด วันที่เก็บข้อมูล รูปภาพ ระดับน้ำรายวัน (ม.รทก.) อัตราการไหลรายวัน (ลบ.ม./วินาที)