แผนที่แหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ

แผนที่แหล่งน้ำ

อ่างขนาดเล็ก (%)
0–20
21–30
31–80
81–100
100+

จำนวนอ่างเก็บน้ำ

ทั้งประเทศ 185 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคเหนือ 30 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคกลาง 0 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 127 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคตะวันตก 28 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคตะวันออก 0 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคใต้ 0 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด

รายงานสถานการณ์น้ำแหล่งน้ำขนาดเล็ก