แผนที่แหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ

แผนที่แหล่งน้ำ

จำนวนอ่างเก็บน้ำ

ทั้งประเทศ 138 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคเหนือ 30 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคกลาง 0 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคตะวันตก 28 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคตะวันออก 0 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด
ภาคใต้ 0 อ่างเก็บน้ำ
รายละเอียด

รายงานสถานการณ์น้ำแหล่งน้ำขนาดเล็ก